نصب و کانفیگ اختصاصی
30,000 تومان
کانفیگ اولیه
رفع و تنظیم موارد امنیتی
فارسی سازی کامل سیستم
فعال سازی شمسی ساز
فعال سازی اتوماسیون
تنظیم واحد پول تومان یا ریال
بهینه سازی اولیه
فعال سازی اتوماسیون - کرونجاب
15,000 تومان
انجام اتوماتیک
فرایند های بخش فاکتور
فرایند بخش تیکت
فرایند مدیریت سرویس ها
فرایند بکاپ گیری
فرایند گزارش گیری
فرایند ارسال به مدیریت
نصب و اختصاصی سازی افزونه
10,000 تومان
نصب افزونه شما
ادیت و اختصاصی سازی افزونه
فارسی سازی افزونه در صورت نیاز
شمسی سازی افزونه در صورت نیاز
وصل کردن افزونه به اتوماسیون در صورت نیاز
تنظیم واحد پول افزونه تومان یا ریال
بهینه سازی افزونه در صورت نیاز